نقشہ امتحان سالانہ شعبۂ دینیات اردووفارسی دارالعلوم دیوبند بابت۱۴۴۰ھ
فارسی پنجم
اول پوزيشن:-  محمدشہریاب ولد محمدعبدالرحیم سہارنپور 88.82    
دوم پوزيشن:-  محمدشاہ نظر ولد محمدسعید دیوبند 88.36  
سوم پوزيشن:-  محمدسہیل ولد محمدشوقین پانی پت 87.18  
سوم پوزيشن:-  محمدندیم ولد تنویراحمد ارول 87.18  
شمارنمبر اسمائے طلبہ مع ولدیت وسكونت مـــضـــامــيــن
گلستاں باستثنا
باب پنجم
فارسی کا
معلم مکمل
املاء اردو اردو کی
پانچویں
كلرو   
ہندی
ہندی
املاء
رینبو حساب تاریخ اسلام
حصہ دوم
مشاہیر
 دارالعلوم 
بوستان  ٹوٹل اوسط
1 محمدكیف  فہیم احمد بجنور 89 90 80 85 85 90 90 90 85 75 88 947 86.09
2 محمدشاہ رخ محمدشاكر مظفرنگر 76 78 80 85 85 87 88 100 85 75 72 911 82.82
3 محمداعظم محمدمستقیم سہارنپور 84 82 65 85 65 77 82 63 85 85 81 854 77.64
4 محمدشہریاب محمدعبدالرحیم سہارنپور 88 89 85 85 90 90 90 100 85 85 90 977 88.82
5 سید محمدحشیم سید محمدنسیم مظفرنگر 74 81 69 85 72 20 80 91 85 85 71 813 73.91
6 محمدابراہیم انیس احمد شاملی 86 87 70 85 88 78 80 100 85 85 85 929 84.45
7 محمدشعیب حافظ محمدحسرت  مظفرنگر 90 90 75 85 85 70 78 76 85 85 89 908 82.55
8 عبدالولی  محمدارشد سہارنپور 78 86 85 85 80 87 79 100 85 85 76 926 84.18
9 محمدشاداب محمدیونس مظفرنگر 69 72 66 85 72 87 82 97 85 85 68 868 78.91
10 محمدشاہ نظر محمدسعید دیوبند 90 89 80 85 90 90 88 100 85 85 90 972 88.36
11 محمدسعد ذوالفقار مظفرنگر 78 79 83 85 78 90 88 94 85 85 82 927 84.27
12 محمدثاقب امیرحسن شاملی 87 86 80 85 88 83 84 92 85 85 87 942 85.64
13 عامرعلی ظریف احمد شاملی 82 87 70 85 73 73 76 92 85 85 79 887 80.64
14 عبدالوہاب محمدارشاد سہارنپور 84 88 68 85 70 83 70 100 85 85 78 896 81.45
15 محمدسہیل محمدشوقین پانی پت 89 90 72 85 90 88 88 100 85 85 87 959 87.18
16 محمدخالد محمدانعام سہارنپور 87 85 70 85 80 83 72 85 85 85 86 903 82.09
17 محمدانس محمدساجد مظفرنگر 90 89 60 85 77 52 72 65 85 85 88 848 77.09
18 محمدگل صنور محمددلشاد سہارنپور 89 90 63 85 90 90 90 100 85 85 90 957 87.00
19 محمدفاضل  غیورعلی  مظفرنگر 74 76 70 85 73 48 66 65 85 85 73 800 72.73
20 محمدندیم تنویراحمد ارول 87 87 80 85 90 90 84 100 85 85 86 959 87.18
21 محمدمصطفیٰ ہلال میاں دیوبند 78 77 70 85 80 75 84 95 85 85 75 889 80.82
22 محمدسلمان ضیاء الحق مظفرپور 84 86 80 85 90 88 76 100 85 85 83 942 85.64
جاری كردہ :دفترتعلیمات دارالعلوم دیوبند