نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت 1435ھ
سال اول
اول پوزيشن:-  محمد فائز اعظم گڑھی 3007  
دوم پوزيشن:-  سعید احمد  گونڈوی 3003  
سوم پوزيشن:-  محمد ابونصر ارریاوی 3027  
سال اول سیرت
خاتم
الانبیاء
ميزان پنج گنج شرح
مایۃ عامل
القرأة
الواضحۃ
نحومير مفتاح
العربیۃ
اول
مفتاح
العربیۃ
دوم
املاء پاره عم مشق ٹوٹل اوسط
0133 ابوطلحہ بلندشہر 60 45 40 48 53 72 74 75 64 63 61 655 59.55
2223 محمدذیشان دیوبند 72 50 55 40 60 44 57 56 54 65 66 619 56.27
3001 محمد ندیم اختر دیوبند 54 86 70 40 62 80 59 60 53 63 63 690 62.73
3002 محمد شاہنواز شاملی 68 45 45 35 53 85 55 57 60 63 61 627 57.00
3003 سعید احمد  گونڈہ 55 87 90 90 67 70 90 89 71 فارغ 709 78.78
3004 سید حذیفہ رضوی دیوبند 50 50 70 58 61 71 47 47 50 فارغ 504 56.00
3005 بدرالاسلام رانچی 52 80 48 55 71 90 84 83 56 66 65 750 68.18
3006 محمد عاصم اعظم گڑھ 69 70 75 85 58 87 80 80 70 62 64 800 72.73
3007 محمد فائز اعظم گڑھ 75 88 90 88 70 82 85 83 70 66 67 864 78.55
3008 محمد عفان دیوبند 68 80 45 35 69 60 71 70 57 67 70 692 62.91
3009 سہیل احمد دیوبند 58 70 45 90 63 56 69 70 52 61 62 696 63.27
3010 محمد خالد امبیڈکرنگر 72 85 60 55 73 58 70 72 67 68 67 747 67.91
3011 محمد انتخاب ارریہ 75 85 90 90 57 48 84 82 72 65 67 815 74.09
3012 محمد مکرم علی ارریہ 68 70 70 58 72 42 70 70 58 63 65 706 64.18
3013 محمد آصف ہریدوار 72 60 85 70 74 90 72 71 65 75 75 809 73.55
3014 محمد حسن دیوبند 68 70 75 65 70 65 64 62 54 63 65 721 65.55
3016 عینان تجریان کشن گنج 65 80 69 55 68 60 87 85 69 70 69 777 70.64
3017 ابوالعامر نوادہ 74 70 52 60 62 62 75 77 70 70 69 741 67.36
3018 محمد عمران سہارنپور 80 55 49 39 76 88 64 64 64 64 66 709 64.45
3019 محمد اعجاز مظفرنگر 74 60 58 39 67 89 70 71 69 64 67 728 66.18
3020 محمد معراج دربھنگہ 71 60 60 80 71 90 57 55 68 65 67 744 67.64
3021 محمد انس دیوبند 60 40 40 35 42 48 55 54 53 63 60 550 50.00
3022 محمد زید بجنور 58 85 60 42 45 55 77 75 69 73 75 714 64.91
3023 عتیق الرحمن ممبئی 70 65 90 85 59 69 80 80 67 75 75 815 74.09
3024 محمد عاقب پونہ 68 45 45 39 54 44 60 61 71 66 67 620 56.36
3025 دانش اقبال ارریہ 50 52 65 40 55 75 52 51 73 68 67 648 58.91
3026 محمد راغب سوپول 60 50 43 39 65 42 48 47 60 60 62 576 52.36
3027 محمد ابونصر ارریہ 75 80 90 85 68 85 70 70 68 فارغ 691 76.78
3028 انس حسن بارہ بنکی 60 65 90 65 60 90 71 70 57 62 68 758 68.91
3029 عبیدالرحمن دیوبند 55 55 45 35 56 58 49 50 65 60 61 589 53.55
3030 محمد طہٰ گڈا 70 87 75 90 70 66 72 71 57 فارغ 658 73.11
3032 محمدسلمان شاملی 51 50 59 40 50 48 54 53 55 75 73 608 55.27
3033 محمدظفر لکھیم پور 50 50 47 35 49 45 52 52 65 64 65 574 52.18
3034 محمدصدام سہارنپور 70 45 47 50 42 43 50 56 63 60 63 589 53.55
3035 محمدسہیل دیوبند 74 85 90 40 72 48 57 72 60 67 63 728 66.18
3036 عبدالرحمن دیوبند 69 80 90 90 68 90 72 53 58 65 67 802 72.91
3037 محمدعبید دیوبند 60 50 48 45 59 64 53 61 52 64 64 620 56.36
3038 عدیل احمد دیوبند 50 45 48 25 54 72 47 47 56 63 65 572 52.00
3039 محمدعبداللہ دیوبند 45 45 45 35 69 48 49 48 59 70 72 585 53.18
3040 صہیب انجم دیوبند 66 65 90 85 66 90 58 59 64 70 70 783 71.18
3041 محمدسہیل دیوبند 65 85 58 42 60 50 70 70 68 66 67 701 77.89
3042 محمدمستجاء سہارنپور 73 50 60 80 67 88 71 72 58 66 66 751 68.27
3043 محمدشعیب سہارنپور 50 40 40 25 52 44 50 51 53 فارغ 405 45.00
3044 محمدواصف ہریدوار 78 55 40 82 75 63 57 56 66 67 68 707 64.27
3045 سہیل اکرم ہریدوار 70 50 49 40 68 46 58 57 67 71 72 648 58.91
3046 محمدفرحان مظفرنگر 68 80 68 85 64 74 60 59 54 66 64 742 67.45
3047 فرحان الہی دیوبند 49 42 49 30 50 42 49 47 50 60 60 528 48.00
3048 داؤد غازی ہریدوار 52 35 40 35 46 46 53 51 60 63 65 546 49.64
3049 سلمان ارقم سہارنپور 50 40 45 40 46 59 53 54 48 65 65 565 51.36
3050 محمدانصار سہارنپور پچھتر فیصد    
3051 محمداسجد ہریدوار 64 30 47 25 60 42 48 47 65 70 69 567 51.55
3052 عبدالرحمن سہارنپور 48 35 42 35 47 44 44 42 47 65 62 511 46.45
3054 محمدپرویز سہارنپور 55 40 59 45 57 61 52 52 56 65 63 605 55.00
4395 محمدمنیر افغانستان 70 80 88 55 63 89 54 53 50 72 70 744 67.64
جاری کردہ: دفتر تعلیمات، دارالعلوم دیوبند