5 : 96 ی ی 1433 ی ی 2012

 

 

ی : ی ی ی ی ی

 

ی: ی ی :ی ی

 

ی : ی ی ی ی ی ( ی ) ی ی ی И ی ( ) ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ǁی ʐ ی یی ( ی) ی Ǻ ǟ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ۔ ( ی ۵/۱۶۰ یی ی Әی) ی ی ی : ی ی Ѻ ی ی ی ی (ǐ ی ی ی ) ǐ ی ی ی ی ی ی ی: : ی ی ی ی ی ی یی (۷۳ : ) ی ی ی ی ی ǁ ی ۔ ی یی ی :

ی ٓ ی ی ǟ ی ی ᘪ ی ی ی ی ی (ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐэ ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ( ۴/۵۰۳ یی ̡ : Ҙی)

И ی ی ی ی ی ی ی ی:

(۱) ǐ ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ә ی:

() ʘ ی ی ی ٰی ییٰ ی ی ( ی ۲/۱۰۳ : ی) یی ǐ ی ی ی ی ی ğ ǡ ی ٰ ǐ ǡ یǟ ʘ ی ی ʘ ی ی ی۔

()ʘ ی Ȫی یی ی ی ی ǡ ی یǓ ی ی ی ی ی ی ی ǁی یی ی ̪ ی ی ی۔ ی ǐ ی ǁی یی ǐ И ی ی ̪ ی ޡ э И ی ی И Ȫی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ʘ ǐ ی И ی ی ͘ ǐ ی И ی (͘۴/۷۲ : Ҙی) ی ی یٰ یی ی ی ی : ی ی ی ٰ (یٰ یɡ ۱/۴۴۰ ی ) یی ی ی ی ǐ ی ی یی ޡ ی ی ی ѐی ی ی ی یی ی۔

(۲) ی ی ی ǐ ʘ ǁ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی Ә ی ی ی ٰی ٰ ی ی۳/۷۶۱ ی) یی ǐ ی ی ی ̪ ی Ÿ ̪ 柡 ʘی сی ی ʪ ( я) ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۳) ǐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

: یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی () ی ی Ǻ ǟ یی ی ǐ ǘ ی ǡ Ǻ ی ی - ٰ - ی ٰی ی ی یٰ (۱/۴۲۵ : یʡ ی ) ی Ȫی И ی یٰ ی ی ی ǁیǡ ͘ ۴/۷۲ : Ҙی۔

***