8-9 : 96 -ی 1433 ی ǐ- 2012

 

 

͘ی ی

ی ی ی

(۱/۲)

 

: ی ی ی ی یی ی ѡ ǘ

 

ی ی ی ͘ی یی یی ۔ یٰ ی ̪ ی یی ی ی ی ی ǁ ی ј ی ی ʘ ی Țی ی ۔ ǁ ی ̪۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی сی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ۔

ی ی ی یی :

ی ی ی NJی ی ی ݘ ی ی ی یی ی ی ǁ Ǎی ̪۔ ی یی ی ی ی ی ǐی یی јی ۔  ǐэ ی ی ی ی Ț یی ی ی ͘ی ی ی یی ی ی  ی ی ی ی ی ی  Ț ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ۔ ی ی ݘ ی ی۔

ی ی ی ی ی:

Ț ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی ی ی ʪ  ی ی ی۔ ی ی ی ʪ ی۔ ی یی ی۔ یی ی ی ی Ԙ ی ی۔  ی ی ی یѓ ی ی ۔ ی  Țی ی ʪ ی ی ی ۔

ی ی :

یی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی یٰ یی ی  ی ǟ ی یی ی ی ی (۱) ی ی (۲) ی (۳) ͘ی ȓ (۴) (۵) ی ی ی ǟ ی ی یѓ ی ᘪ ی:

ی ی ․․․․ (۱) ی ی ․․․․ (۲) ی ی ǟ ․․․․ (۳) ی ی ی ․․․․ (۴) ی ․․․․ (۵) ی ی ی ی ۔ (1)

یٰ ی ی ی ̪ ی ی:

۱- ی ی ی ی ی ی ی

۲- ͘ی ی ی ی ی ی

۳- ی ی ی ٴ ی

۴- : ی ی

۵- ی ۔

ی ی ی ͘ی ی ٴ ی ی۔ ی Ɗی ی Ԙی ی یی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ј ͘ی ی ی ی Ԙی ی یʡ ی ی ی یی ٴ ۔

ٴ ٰ ی ی:

ی ی ٴ ͘ی ȓ ۔ ͘ی ی ی ی۔ ٰ ј۔ ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی Ÿ۔ Ÿ ٰ ی۔ ǟ ی Ÿ ј ی۔ (2)

( یٰ ی ی ی ی ی :) ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ٰ ی Ǎی ᘪ ۔ ǐэ ی ی ̪ ی ی ی ی ۔

ٴ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ٴ ی ی ی ی۔ ی ǁ ٴ ͘ی ی یی ی И ی :

۱- ی ی ی ی ی ۔

۲- ی ی ۔

۳- ی ی ی ی ی ی ی ی۔

۴- јی ی ̪ ی ی ی ی ۔

۵- ی ی ی ۔ (3)

ی ی ی:

ٴ ی ی ی ی ی Țی ی ۔ ی ی ی ی Ȫ ی ی ̪ ʪ ͘ی ی ی ی Ȫی ی ی Ț ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ٴ ی ی ی ʘ ی ʘ ی ی ی ی ǟ ی:

ی ی ی ی ǘ ی ی ǟ ی ٴ ی یӡ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی Ϻ یǟ ϡ ی ǘ ی۔ (4)

ی ی (ی ) ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ی ی ј ی ۔ ی ڡ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یǟ ̪ی Ț ی ی ی۔

ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی Ȫی ی  ی ی ی یǟ ʘ ی ی ی یǟ ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ᘪ ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǟ ᘪ ی:

ٴ ǐǟ ǐ یǟ ۔ (5)

( ی ی ) ǐ ǐ ی ی ی Ȫی ی ۔

ی ǁ ی یی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ǟ ǁ ی ی ᘪ ی:

ٴ ( ) ۔ ǐ ٴ ی۔ (6)

ی۔ ǐ ی ј ی Ϫ ی۔

ی ی ی ی ͘ی ی یǺ ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ٴ ی ی۔

ی ی ی ی :

͘ی ی ј ی ی  ی ʪ۔ ی ی ی ǘ ی۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یǺ ǟ ی ی ی ی ی ی ᘪ ی:

ی ی: ی ٓ ϡ ی ی۔ ی ی ی۔ ی ی ǟ ۔ ی ʡ ی ی۔ (7)

( ) ی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی۔ ی ( ٰ ) ی ۔ ی ی ی ی ی ۔ ی Țی ی ۔ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔

 ی ی ی Ȫی И ǁی ʘی ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ᘪ ی:

ی․․․ ٰی ی ی ٰ ی ɓ․(8)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی۔

ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ۔ ᘪ :

ی ی ی ی ی ی۔ ی ᘪ ی : ی ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ی ʘی 1151 ی ۔ ی 1150 1151 ی ᘪ ی ۔ (9)

ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی یی ی ( ) ی 1142 ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی 1151 / 1738 ی ی۔ ͘ی ی ی ʘ ۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یی сی ی۔ ی یی ی 08/ ی ی 1143 / 21/ ǘ 1730 ʪ۔ 14/ 1145 / ی/ ی 1733 ǁ ی ی ۔ (10) ی ǁ ʘ э ʪ۔ ͘ی 1142 / 1729 ی 捘 ʪ۔

ی ی ی ی ی یی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ǟ ٰ ی ᘪ ی:

ی ی یٴ ی ی یϡ Ÿ ۔ ی ی Ÿ یϡ ی Ÿ ۔ ی ی ی۔ ی ی ی ۔ ی ی Ÿ ی ۔ ی ٴ ی ϡ ی ٴ ی ۔ ǟ ی Ÿ ۔ (11)

ی ی ی (یی ی ی ی ͘ی ) ی ی ی ی۔ ʪ ی ی ی ۔ ی ی ͘ی 捘 ی ی ی ی ی ی ۔ ǐэ ی ی Ȫی 柺 ی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی ی ی ۔ (ی ی یǡ ) ی ی ʪ ی ی ی ʪی۔ ʪ ̪ Ȫی ʪ۔ ی ی Ȫی ی ی ʪ۔ ی ی ی ۔ ی ( ) ی ی ʪ۔ ی ی ʪ۔ ی ی۔

͘ی ی ی ی ی ی ی ی  ۔ ی ј ی ی ی ی ʐ ی۔ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی یی ی ۔ ی ی ᘪ ی ی یی 1151 ( 1738) ی ی ͘ی ۔ ی ی ی Ȫی 1151 ( 1738) ی ٰ ی ی ۔ ی ی ی ᘪ ʪ۔

ی ی ی یی ی Ȫی ی ی ی ی ʪی ǟ یی ᘪ ی:

ی ی ی ͘ی ی ( ی ی ) Ȫی ی ی ʪ۔ (12)

یی ی ی ی Ȫی یی ی ی 1142 /1729 ی ی ۔ یی ی ی ۔

ی ی :

ǐэ И ی ی ʪǺ ی ی Ț ʘ ی ی ̪ ۔ ǐэ ی ی ̐ ʪ ی ی ی ی Ԙ ی ʪی۔ И ی یǡ ǘѡ 1945 ی یی ی ј ی ی ی۔ ی ی ی۔

ی :

ی ی ј یی ی ʪ۔ ǐэ ی ی ی ᘪ ی ی ی ǟ یǿ یی И ی:

ی ی ۔ ی یی ی 12 ۔ ی ی ʪ Ә۔ ʘ ی ی ۔ ․․․․․․ ی ǁ ی ی ۔ ی ۔ (13)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ݓ ی ی 1948 ی ی ی ʓ ᘪ۔ ی ǁ ی ی ی ᘪی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ݡ ی ی ی ی ی :

ی ی ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ۱۲ ۱۳ ۔ ی ی Țی ی ј ۔ ǁ ی ۔ ی ی ی И ی ی ǁ ( ٰ) ی ј ۔ ․․․

ǘ ۴۶ (ی 1945 ) ی ی ی ʪ ی ی ۔ ی یی ی ۔ ی Țی ی ی ۔ ʪی ј ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ یٰ ی ی ۔

ی Ȫی ی :

ی ی ی ی ی یǟ Ȫی ۔ ی ی ی ی یی ی ی ۔ (14)

یی ی یٴ ȓ ی یی ی ی۔ ی یٰ 1227 ( 1812) ی ی ۔ ی ǁ ی 1142 / 1729 یی ᘪ ی ۔ یٴ :

ٰ ی ј ی ی/ ی ی ۱۲۲۷ ( 1812) ی ی ی یی ی ی۔ ٰ ۔ (14)

یٰ ی ʪ ( ی ی) ی ј ی 21/ ی ی 1227 ( 1812) ی ی یی ی ی ۔ ! ۔

ی ی ی۔ ϐی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ʪی ی ی Țی ی ی۔ ی ی ʪ ی ی ̪ یǺ ǟ ی ی یی ی۔ ی ی ی یǺ ǟ یی ی ᘪ ی:

ی ̐ ʘ ی ۔ ͘ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔ ی ۔ (15)

یی ی ʪ ی ی ی ј یی ᘪ یی ی ی ی ی Ԙ ی ی ǟ ᘪ ی:

ی ی ј ʪ ی Ԙ ی ی ی ۔ (16)

ی یی ی Ǻ ی ی ی ی И ی ی ی۔ ی ی Ȫی ی۔

:

ᘪٴ (ی) ی ی ۔ ی ј ی (17) ی ی ی ی ی۔ ژ ۔ ی 24*12 یی ی 06 ۔ ی ۔ ǐэ Ϫ ی ی ی۔ ̐ ϐی Ȫی ی۔ ی ی ی ی یی ۔ ی یٴ :

ٰی ٰ ی ی ɓ ی ی ۱۲۳۲ی ( 1816) ٰی ی ی ی ی ی ی یی ٰ ی ۔ ٰ ٰ ۔ (18)

یی ی ی۔ ی ј ی ی ۔ ی 13/ 1232 ( 1816) ѡ ی ی یی ʪ ʘی ی۔ یٰ ی ٴ ی ۔ ی ی ۔ ! Ȫی ۔ یٰ ی ی ʪ۔

ی ǁ ی (1142 / 1729) ی 90 ی ی ۔

ی ی ی ی ǁ ј ۔ ی ٴ ی ی ی ی ۔

ی :

ی ی Ȫی ۔ Ȫی ǡ ᘪٴ ی ی ۔ ی ی ی ی ی 1/2493 ی ی ʪ۔ 2493 NJ 19 () ی ی ۔ ژ Ȫی ی ǁ ی ی ۔ ژ ۔ ی 30 *15 یی ی 06 ۔ ی Ȫی ی ʪ ᘪ ی ۔ ی Ȫی ۔ ژ ی ی ی ی۔ ی ی ی Ϫ ی ی ی ی ی۔ ی ی ǟ ی ی ǡ یǟ ی ی۔ ی ی یٴ ȓ ی ۔ ی ᘪ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ی ј ۔ ی ی ی۔

ی ی ی ʘ ی ی:

ی ی ی ǘѡ 1945 ی ی ی ی ʪی۔ ی یی ی ј ی ʪǺ ј Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی ی یی ی ی ۔ ی ی ̐ ی ̐ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ϐی ی ی ی ی ی۔ ی ی Ȫی ی ۔ یی: ی ی ی ی ی ی ۔ ی یی ی Ȫی ᘪ ۔ ی ی ٴ ی ǘ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی یϓ ی ی ǘ 2010 ی ی۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی И ی ۔ ی ی ی یی ی ј ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ۔ ی ʪ ی ی ۔ ی Ȫی ی ی۔ ی ی ǟ ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی Ә۔

ی ی ʪی ی ј ی ی ۔ ی ی ј ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی :

یی ی ی ۔ ی ی ѡ 03 03 ی 2011 ی ۔ ی ی И ی ی ј ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ی ј ی ۔ ی ی ی ی یی Ȫی ی ی ǘ ی ی ۔ ی ی ی ʪ ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی :

ی یǍ ی ی ی :

ی ی ی ی ی ۔ ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی Ԙ ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ǘی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی۔ ی ی ۔

۔ ʘ ی ی ی ی И ۔ ی ی ۔(19)

ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی Ǔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی И ی ۔

ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی јیی ی ی јیی ییϐی ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی ی ی:

ی یی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ј ǁ ی ی ی ی۔ ʘ ی ی ی ی یی ی ۔ ی ۔ ی ی ǁ ی ј ۔ ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǟ ی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ʘ ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ǐ ی ی ј ی ی Ȫی ǁی ی ј ی ی ی ی ی ۔ ʘ ی ǁ ی ј ۔

ی ی ی :

یǟ ی ی ی Ȫی ی یی ʡ ی ی ی یی Ȫی یی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی یǺ ی ی ݐی ی ٰی ی ی ۔ ی ی ی ٰی ی ی یی یǺ ی ی ی ۔

͘ی ǁ ی ی ی ی ی ی ǟ ǁ ј ی ٰی ی ی۔ ی ی ј Ț ی ǐ ی ی ̪ ی ی ی ی ی Ә ۔

ی ی ی ی ی ی ی: ٰی (20) (Ә ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ̪ ۔) ی ی ǁ ی ی ̪ ی ʘ ی ی  ͘ ی ی ۔ یی ی ی یٰ Ә ی ی ی ی ̪ ی ۔ ی ی ǁ ی ی ی۔

ی ٰی ی ی ی ͘ی ی ی ی ی ۔ یی ی ی۔ ی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ی ǡ ͘ی ی ǘی ی ۔ ی ǘی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی Ә۔ ی Ȫی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی۔ یی ی ǁ ǁ ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی Ԙ ۔ یǟ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی јیی Ԑی ی ۔ ی ی ی ۔ یی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی Ț ی ی ی۔

ی ی ی:

یǟ ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی یʡ ی ϐی ی ی ۔ ی ی ی ϐی ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ј ۔ ǘ ی ݘ ۔ ۔ ی ی ی ی Ȫی ی Ә ۔

ی ی ی ی:

ی И ی ۔ ی ی И ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ۔ ی ی ی ȍ ی ی۔

ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ̐ ی Ȫی ی ی ۔ ی Ȫی ی ј Ț ǟ ۔ ی Țی ی ی ی ی ییϐیǟ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ی ̪ٴ Ԙ ۔

ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی јیی ̪ ۔ ی ی ی ی Ȫی ۔ یی ی ی ی ی ی ȡ ی یی ۔

ی ی ی ی ۔ ی ʐ ٴ Ȫی ی ۔

ی Ȫی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی یǟ Ȫی ی ی ی۔ ʘ ی ی ی یǟ Țی یǟ ʪی۔ ی یǟ ی ی:

() ی ی ی ی ی ی ی۔

() ی ی ۔

() ی ی ʘ ʪ۔

() ی ʪی۔

() ی یǟ ی ی ʪ۔

() ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی یǟ ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔

ی ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی یǟ ۔ ی ی ی ۔ ǟ ی 柡 ͘ی ی یٰ ی ی ی ی ٰ ی ی ی :

ی ی ی ی ی ۔ ۔ ی ی ی ی ی ʘ ǘ ۔ ی ی یǟ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ (21)

ی ǐ ی ی ј ی ی ۔ ی ی ǁ ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ј ͘ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ Ǎ И ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ۔ ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی۔ ی ј ی ј ی Ț ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ̐ ی ی ی ی ی ی ی۔ (ی)

***

ی:

ی ی / ی۔ :163 165۔ : ی Ș ی۔ ی :164۔

ٰ۔ ی ی۔ :ϡ۔ : ی ی ۔

ٰ ۔ ی ی۔ ی ۔

ی۔ ی: ی ی۔ :182۔ ʘی ۔

ی ی ی یɡ ی: ی ی۔ :43۔ : ی ǘیی ی۔ ٰ۔ :ϡ۔ : ی ی ۔

ʘی ۔ ی: ی ی ی۔ ی : 26 94۔ : ۔

ی ی ی ݘ ی۔ :97۔ : ǘیی ۔

10۔ ی ی ی ی: ی ۔ : 38 48۔ : ی ǘیی ی۔

11۔ ٰ ی ی۔ : ۔ : ی ی ۔

12۔ : ی ۔ یی۔ : ی۔ :235۔ : ǘ 1945) 13۔ ی۔

14۔ : ʓ۔ ی ی ی ۔ :136۔ ݡ :61۔ :02۔ ی 1948۔ ۔ 15۔ ی۔ :300۔ 16۔ ی۔ 17۔ ی۔

18۔ ی ی ǁ ی ӊ ی ی ۔ ӊ ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ٴ ʪ۔ ی ی ی ʪ۔ ی ی ј ی Ȫ ј۔ ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی۔ ᘪٴ ی ی ژ ј ǘ ǁ ۔ ی ی ی ی۔ 18/ ی 2009 ǁ یی ۔

19۔ ی ی ی ی۔ :06۔ ژ ǡ ᘪٴ ی۔

20۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔ (یی! ی (ی )۔ : ی یϓ (ی ǘ 2010) ی : ی ݘ ѓ۔ :42۔ :34۔ :311 319۔ ǘ ی ӊیی ӊیҡ ی ی ѡ ی ی ی)

ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی јیی ی ی ǡ ی ی Ȫی ی ی ۔ ()

21۔ ی ی Ș۔ ی ٰیی ی۔ ی : 1741۔ :348۔ : ی۔