ی

ی ی

: ی ی ی

 

ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ۔ И ی ی ی ͘ ی ی И(1)ی ی ی ی ۔

ی ی ی

ی ی ٰ ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی)

ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی یٰ Ȫی ی ی Ȋ ʪ یی ی ی۔

ی Ȫی ی ی ی ی ی ی И ی ǘ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ̐ ͘ ی ۔(2)

ی ی

ی ی ی ی ۔ (۱) ӡ (۲) ѡ (۳) (۴) ϡ (۵) ی (۶) ݡ (۷) یѡ (۸) (۹) ی(3) (۱۰) ѡ (۱۱) ی یٰ ی۔ ی ی ʘ ی ی ی ی ی ǟ ʘ ی ی ی И ی ی۔ ی ی ی یǐی ی :

ی ی

ی ی یی ی ی یی ی ی ј ی ی ی ݡ ی ی یی ی ی ی(ی ی ی ی) ی ی ј ی ی (یی ی ی ی) ی ی ی (4)

ی ١ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐэ ی ی ۔ یی ی ی ǁی ی ۔

ی یی ی ی یی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ییٰ ی ی ی ʪ ǘ ᘪ ی۔

ی ی ی ی ی ی ی(5)

ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ̐ ی ی ی ی ј ی ی:

یی ی ی ی (6)

ی ییٰ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی

ی ی ی:

ی ی (7)

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی И ۔

ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی(8)

ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی (9) ۔ یییٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی

ی ی ی ј ᘪ ی:

ی ٰی ی ی ی(10)

ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ۔

ی ی

ی ی ی ی ی :

ییٰ ی ی ی ی ی (11)

ییٰ ی ی ی ی ی ی ی ی (12) ۔ ی ی ی۔

ی ی

ی ی ی ی:

ی ی ی ی (13)

ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی

ی ی ٴ ی ј ǁی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی (14)

ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی Ǎی ی ی ی ی ی Ȫی ̪ ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ̐ ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ǐ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی Әی ۔

ی ی

ی ی ی ی ǘ ᘪ :

ی ی ی ی Șی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Șی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی

ی ی ј ǘ ی Ә ǘ ی ی:

ی ی ی یی(15)

ی ی ی ی ی ۔

ǘ ی ی ی ی یǟ ی Ȫی Ә ی ی یی ی ی ی Ȫی یǟ Ȫی ǁ ۔

ی ی ی

ی ی ی ی ј ᘪ ی ی ی ی ی یǓ(16) ی Ȫی ی ی۔

ی ی

ی ی ی ј ǘ ی:

ی ی ی ی(17)

ی ی یی ی ی ǁ ی ی Ә ۔

ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ӡ ݡ ی ѡ ی ی ی ی Әی ی۔ ی ی ی ی ǐэ ی ј Ȫی ی۔ ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ͘ ٴ ͘ ی

И ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی یǟ ǁ ی ی Ȫی ی ی ی۔ ǐ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ͘ ѐ ی Ә ی ی ی ǟ ǐ Ȫی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی Ȫی ۔ یی ی  ی ی ی۔ ی ی ی ی ɓ ی ᘪ ی۔

ی ی یٴ ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی

ی یǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ړ ی ی ی ی˓ ی یʓ ی۔ ی ی Ț ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ʡ ی ی ی Ȫی یی ͘ ی ی ی Ә ی یی ی۔ ی یʓ ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی NJ ۔ (18)

ی ɓ ᘪ ی ی ی ͘ ǟ ی یی ۷۲ ی ۔ی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۷۳ Ԙ ی ɓ ی ی ی Ȫی ی ǐ ی ی ʓ ǐ ۷۳ ی ی Ȫی ی یی ی ۔

Ȫی ی ی ی یѓ ی ʪ ی ی ј ᘪ ی:

ی ی ی (19)

ی یی ی ی ی۔

یǟ Ȫی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ј ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی

ی ی ی Ȫی ی ی ی ǐ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ʪ ی ی ی(20) Ȫی ۔

ی ی ۔ ی ی Ȫی ی۔ ی ی Ȫی ǐ ی ʪ ی۔(21) ی Ȫی ǁی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی ی

یی یی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ǁ یی ی۔ ی ی ی۔

ٰی ی ی

ی یی ی ی ی  ی ی ی ی ی ʪ۔

ǘ ی یی ی ٰ ی

ی یی ʪ ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی یٰ ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ʘ ی ی И ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ۔

јی ی

ی ی یی ی Ȫی ی ی ʪ јی ʪ ʪ ی ی ی ј јی ʪ یی یی ی ʪ ی ی ی ǘ ی ʪ ی یی ʪ ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی یی ی Ț Ț ی ی ی یǟ ʘ јی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی یǐی۔

ی ی ی ی ی (Ԙٰ ی)

ی ی 捘 ی Ȫی ی ی ی ی ۔

ی یی ی ی

ی یی ی јی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔

ی ی ی

ی یٰ ی ی۔

ی ی ی ʪ یی ی یی ی ی Ȫی یی ی یی ۔

ی یٰ ی ی

ی یی ی ی ی ی Țی ی јی ۔

ی ʘ ʪی

ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ییǐی ǟ ǟ یی یی ی Ә ʪ یǐی۔

ј ی ی ی ی ی

ҡ Ԙ ʡ ی ǟ Ȫی ی ʪ یی Ȑ ی ی ی ǁ ی ی јی۔ ی ی ǚی ʪ ی ی сی یی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی یԐی

ی ی ی ی ٰ ی ی

ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی  ی ј۔

ی ی ی یǟ ʘ ی ی ی ǐ ی ی ǁی ǟ ی ی ی Ȫی ی ی یی ј ی ۔

јی ی ی ی  ی

ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ Ȫ ۔

یی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ǟ јی ی ǁ ʪی ኘ ј ʪ ی ј ی Ȫی ی ی ی ʪی ኘ ی  ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی یʪ) یٰ ی Ȫی ی ی ی ی۔ ی یٰ ی ی ј ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی۔ یٰ ی ۔  ی ی  сی  ʪ ی ۔ (ی ی)

ی  ی یی ی ی یی ی ʪی ی ی ̐ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ʪی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی یی ی  ی ʪی ی ǐی ی ی۔ ی ǐی ی ی ی ǟ ی یی ی Ȫی ی ی ј ی۔

ی ی ی ی Ȫی یی

ی ی ی ی یی ی ی ی ی یٰ ی ی ʪی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی ʪ ی Ȫی ی ی یǟ Ȫی ی ی ʪی ǁ ی ی ی ی ی ی   Ǎ۔ یٰ یی ʪ ی ی ی ۔

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И یǐی ی ی ی ی ی یǐی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یٰ ǐ ی ی ǁی ǟ ی یی ی Ȫی ی ی یی ʘ ی ی ی Ȋ ʪ ( ی ʘ)

ی ی ی ʘ ی ی ی ی ǐ  ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ǟ ی ʪ یǟ И یǐی ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʪی۔

$ $ $

ی

(1)ǘ ی ی ی ی ی ی یی ی ۔ (ј :۱ : ۱۲۸)

(2) ی :۲ : ۱۶۳ ۱۷۰ ۲۰۶۔ ʡ :۴ : ۱۷۷۔ ǘ ی И ̐ ی ی ۔ (ј :۱ : ۶ ۱۲۸) ی ی ی یی ی ی ۔

(3) Ԙٰ ی ی ی ی И ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی۔ ی Ȫی ی ی ی ј (۱ : ۵۴) ј ی Ȫی ی ۔ (ی :۱ : ۱۲۸)۔

(4) ی : ۲۴۸ ۲۴۹۔

(5) ϡ :۶ : ۲۲۶۔

(6)یǡ :۷ : ۲۵۸۔

(7)ی :۶ : ۲۳۴۔

(8)ی :۷ : ۱۵۹۔

(9) ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی И ی۔ ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی :۱ : ۳۳ ی ی ʪ ᘪ Ȫی ی ی ی ۔

(10 11) ϡ :۷ : ۱۵۹۔

(12) ی ی ی ی ی ۔

(13) ϡ :۷ : ۲۵۹۔

(14) ϡ :۷ : ۲۶۰ ј :۱ : ۱۲۹۔

(15) ј :۴ :۴۳۰۔

(16):۲ : ۲۱۱۔

(17)ј :۱ : ۱۲۸۔

(18) ی ʘی ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی یٰ ی ی ی ݘ ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔Ǫ۔ јی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ǫ ۔ ی ی ی ی یی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ǫ ۔

ی ی ی ی ی۔ ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی И ی ی ی ی ۔ ݘ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی Ȫی ی ی ی ی ی ǐ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی (ی) ی ی Ә ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ јی ی ی (ی) () ی Ț ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Әی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ۔ Ǫ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔

(19) :۳ : ۱۳۸۔

(20) ی ǁی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی :۳۱ ǘ ی )

ی ی ی یی ی ی ʪ ی یی ی Ț ی ʪی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǁی ی ϐی ̪ ی ی ی ی ǁی ی ی ی ۔

(21) ی ᘪ ی ǁی ی ی ی ی ی И ی یی ɿ ی ییٰ ی۔ (ی ی ی ی)

ی И ی ی ی ی ی ی ی یی ییٰ (ی) ی ی ᘪ ی۔ (ی ی)

ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ (ی )

______________________________

12 : 89 ی 1426ی 2005