ی ی یی ی ی ی

: ی ی ǘ

یǘ ی یٰ ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی یǡ ی Ȫی ی ی ی ی ǘی ϐی ی ۔ Ȫی ی ی ۔ ( ی:۹۷)

ی ۱۹۵ ی Ȫی یی ی ی ی ۳۳۸ ی Ȫی ی ی ǁ ی ی۔

یی ی یٰ ی ی ی ǁی ی ی ۔ یٰ ی ǘی ی ی ی ʘ ی یǐی ی Ә ј ۔ И ی ۔

ǟ ی یٰ ی ۔ یی ی۔ ی ی ی ی ۔ ی ی یǐی ǁی ǁی ی ی ʪ ϐی ی۔ ی ی ی یǡ ǐ ی ی ی ی ی ۔ ǁ ی ی ی ی ی ۔ ی یǡ ی۔ ی ی یѡ ی ی ѐ ѐ ی ی ی ی یٰ ی یǡ ی ی ی ی ی ی ۔ ی یٰ ی ۔ () یی یٰ ی ی ی ی یѡ ی ی۔ ی ی ǘ ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪ ی ϐ یǐی ی ی ی یǐی۔ ی ǘ ی ۔ ی ی ۔ Ȫی ǘی ǁǘی Ә ی Ȫی یی ی ی ی Ȫی ی ǐی ی ی ی۔ ی ی Ә ۔ ǐ ی ی ی یٰ ӓ ӓ ی۔ ی ی یی ی ʪ۔ ی ی یٰ ی ی ی ǘ ی ی ʪ۔ ی یٰ ی ی Ȫی ی ی ʪی۔ ٴی ی ی۔ ی ی ی ʪی۔ ᘪ ی ʪی۔ ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی ̐ی ی ʪی ی ی ʪی ی ی ی ʡ ی ʪی Иی ی یǟ ʪی۔ یʡ Ҙی ӡ ȡ ی И ی ی ی ی Ȫی ی یǟ ʪی ی۔

ʪی ی ی ی ۔ ی ی یٰ ی ۲۴۵ ی ۔ Ȫی ی ۔ یی یی јی ی Ȫی ʘ ǁ ی Ә ی۔ ی ǡ ȍ Ȫ (Ȫǘ ی ی) ʘ ی ǿ јǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ǡ ی ی ۔ ی ۔ ی ј ی ی ی ی

یٰ ی ǁ ی ǁ ј یǘی ǁ ی۔ ǁ ی ǟ ی ѐ ی ی۔ ی ی ی ϐی ی ۔ ی ی ᘪی ی ۔ ی یی ی ی ی ۔ ی : И یی ی یʘ ی ٰ ͘ɓ (ی)

ی ! یٰ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ͘ ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی)

ی ی ی یی یی ی ی ی ۔ Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ǟ ی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ʘ ۔ ی Ȫی ی ۔ (ی یٰ یی ی ی)

ی ی ی ی ȍی ϐی Manner of life ی ی Әی ی ی Әی ی ی ی ی Ț ȡ ی Ȫی ی ی ی Ә ی Ә ی ȍی ӡ ҡ ѡ ی یǟ ی ӊی ȍی ی Әیǿ ی ی ( ٰ ) ی ی ی ی ی ۔ ی ǁی ϐی Ȫی ی Ȑǚ Ȫی ۔

ی ی یی Ȫی ی ͘ ۔ ی:

ی یی ͘ ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی یǘ ҡ ̡ Ҙٰɡ یی ʡ ݡ Ǎی ͘ ی ی Ǻ ی ی ی NJی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ҍی ی֡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یǟ ی ی ی یǐی ی ی ی ی ǘ ی ۔ ی ǟ NJǘ ی ̐ ی ۔ ی ی ی ی ᚘی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی (ی)

ی ی ᚘیǟ ی ی ی ᚘیǟ ی ی ی Ә ʪ Ǎ ی ی Ә ی۔

ی ی ی ی ی Ǎی Ә ј ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǘی ʪی۔ ی Țی ʪی ی ʪ۔ ی ییٰ Әی ی ǁی ȍی ی ی ʪ ی ی ȍی Ȫیی ی ʪ۔ ᘪ ͘ ی ی ۔ ی ی ͘ ٰ ی (یٰ ی)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ۔ ی۔

یی ی ی

۱- ی ј یی ی ی ی ǐی یی ͘ ی ͘ ی ی Ә۔

۲- ǐیی ی Ә ی یی ͘ ی ی ی ј ی И ۔

۳- یی ی ی یی ی ی ی یˡ ی۔ ی ی ی ̪ ی۔ ی ی ی: ݡ ޡ ی ی۔

ᚘی ϐی ی ی ی ҍیҡ ̡ Ҙ ی ی ǁ یی ی ی۔ ǐ ی ی ی ( ی) ی Ǎ ǐ ی ی ی ǁ 捪 ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی Әی ی ی ی۔

۴- ی ی ̐ Ә ی ی۔ ی ی Ȫ ی۔ یی ی یی ͘ ǘ Ә ییӊی ی  یٰ ی۔

ی ᚘی ی Ә ̡ ییӊی یی ی ی ی ی Әǡ ی ی ی ј ǘ ی ی ی ( ی  ی ی) ی ی ۔

۵- ی یǟ ǐ Ә ኘǘ ی ی ďӁی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی ᘪ ی ѡ ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ș ی یی ی ی ی 捪ی۔ ٴ ی 捪ی ʪی۔ ǐ ی ی ی ی یی ی ی۔

ی ی ی ǐэ ی ۔ ۔

________________________

: 7  : 92   1429 ی 2008