اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
ہندوستان كی سیاسی پارٹیاں
: مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 11‏، جلد: 98 ‏، محرم الحرام 1436 ہجری مطابق نومبر 2014ء
: | حالات حاضرہ | | تاریخ ہند |

ی یی ъیǟ

 

 

ی ی

 

ی ی یǟ ․ ی․ ی ی ی یی Ӂی ۔ یی ی ی ی Ԙ ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی 䐪 ی ی۔ Ȫی ǐ یی ی یی ی۔

ی Ȫی ی ی ی ی ӊ یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ğ یی ی یی ی ی ی ی۔ Ț Ț ی NJی ی ǘ ی ی ی ی ۔ ǟ ی ی ی ی ی NJی ی Ǐ ی ی ی ی ی ǘğ ی ی ی ӊ ی ی یی ی ی ǘğ ی ی ی ی ی ی ی۔

یی یی یی ی ی ی یя ی ی یی ی۔ یя 䐪 ی یی یی ʪی ی ی․ ی ی ی ی NJی ی ӊ ͘ ۔ ی э ۱۹۳۱/ ی ی ǁی NJی ی۔ ǟ ی Ә یی ی۔ NJی ی یی Ȫی ی۔ ی NJی ی ی ی ی ی یی ѐ ʪی ی Ȫی ی ی ǟ ǁی ی ی ی И ᘪ ی ی ی ی ̪ ی ی ی ۔ ( ی ی ی ی NJی ی ی ی ی یی ی Ԙی ی ʪ)  ᘪ ی ی Ϫ ی Ϫ Ә ی ی Ǎی ۔ Ȫ Ȫی یی ی ی ۔ ǘ یی ی ی ی ی ی Ԋی ی ی 䐪 Ȫی ی ی ۔ ǘ یی ی ی ی ی Ԋ ی ی ی ی ی ѐ ۔

ی ی ی ․ ی․ ی یی ی ی ی ی ی ʘ یی ی ی ۔ ی ی ۱۶ ۱۸ ᚘ ᚘیǟ ی ی ی۔ ی یی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی۔ ․ ی․ ی ی ǘğ ی Ȫی یی ۔

ǁی ی ی ی Ȫی ی

۱۹/э ۱۹۳۰/ ۳ ی یی ی۔ ʘ ˜ ی ʁǘ ی۔ ʐ ̪ ی ی ی ی ی یی ӊی یی ی ی ی ی ی ی 柡 ی NJی یی ی ی Ȫی۔ ی ی ǁ ی Ȫی یی یی ی ی۔

ǁ ˜ ǁ یی ی јی ی ی ․ ی․ی ǁ ی ӊ ی ی ی ی ی یی ǟ ی ی ۳۱/ی ۱۹۳۴/ یی ی ی ی ی یی ی ʪی ی ی ی ی ʪی۔

۳۱/э ۱۹۳۴/ یی 昪 ی ی ی ی ی ی 昪 ی NJی ğ ی یӘ ی ğ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی یی ی ی ی ی ʪ ی ی ǐ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی۔ ی ʪی ی ۱۹۳۴/ ی یی ݘی ی Ȫ ی Ә یǐی ی ی ی یی Ɗی ی Ԙی ی ǘ یǐی۔

․ ی․ی ی یی ۱۹۲۶/ ۱۹۳۱/ ʘ Ȫ Әیی ۱۹۳۷/ ۱۹۴۲/ ʘ јѓ ۔ NJی یی ی ی ی ʪ ی ی Ȫ ی ی ی ی ӊ ی ی ی ی۔

۱۴/ǘ ۱۹۳۸/ یğ ی ی ј ی ی یی ی ی ی ǘیی ی یی ی ی ی یی ی Ǎ ی ی ی ی ی۔ ی ۱۱/ ۱۹۳۸/ ی ۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ Ә۔

ӊ ی ی یی ی Ȫی ی ǁ ᘪ ʪ۔ ی Țی ᘪ ی:

ی ی ی  ی ی ۔ ی ی Ϫی ǡ ی ․ ی․ ی یӘ ی ۔

ی یی ی ․ ی․ ی Ȫ یی یی یی ъیǟ ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ǁ یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ۔

ی ی Ȫی ی ی ی ی 䐪 ی Ȫی ъی Ȫی ․ی․ ی ی یی ۔ ی یی ъی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی 㘪ی ی ی ی ъی ی ی ․ی․ ی 䐪 ی ی ј ʪ ǟ ی ی ی 㘪ی с Ȫی 䐪 ی Ԙی ی ی ی ǁϪی Әیی ۔ ی ی ǘ 㘪ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ъی ی ․ ی․ ی ی ی ی ی ی ی ی ъی ј Ț ی Ȫс ی۔

Ȫی ъی ی ǁی ی ی ی یی ی ․ ی․ ی ی ۔ ی ․ی․ی Ȫی ǁی ی ъی ی ۔ ․ ی․ ی ی ی ј ․ ی․ ی ی ݓ ی ۳۰ ی یǟ یی ی ی ی ی ی Ȫی ъی Ȫی ۔

ی ی ی ϓ ی ̐ ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی Ϫ

̪ Đ

$ $ $

 

-----------------------------------

11 : 98 1436 ی 2014