اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
صبر اور شکر (ایک تقابلی مطالعہ)
: مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ4، جلد: 89 ‏،صفر‏، ربیع الاول 1426ہجری مطابق اپریل 2005ء
: | اخلاق وآداب | | اجتماع ومعاشرت | | حقوق ومعاملات |
Ԙ (ی ی )

Ԙ (ی ی )

: ی ی ی ی

 

Ԙ ی ی ی یی ی ǁ ی ی ی ǘیی یی ی ی ی۔

ی ی ٴ ی ی ی Ԙ ی ی ی

ی ی ی ی ی:

(۱) Ԙ ۔ (۲) Ԙ ۔ (۳) یǟ ی ی ʪ ﴿ Ԙ یی ی ی ј﴾ ǐ Ԙ یǟ ̪ ی ی ğ (یی )

ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۱) Ԙ

ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی ی ی ǘی И ی ی ی ی ی ی ی یٰ یӘ ی ی ی ﴿ ǘ ﴾ (ی: ) Ԙѐ ی ی ی ǘ ʪ ی ی ی Ԙѐ ʪ یǐی ی ی ̪ی Әی ی یǐی Ԙ یǐی ی Ț ۔

ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ٴ ϐی ی ی ی ی ی ی ۔

ی Ȫی یی Ԙ Ԙ ی ی ﴿ Ԙ ی﴾ (ی/۷) ǐ Ԙ ی ی ی И ﴿ یی ی ﴾ (/۱۰) ی ۔ Ԙѐ И ی ی ﴿یی ٰ ǘی﴾ ( /۱۴۴) یٰ Ԙ ǡ ی ی ی یǐی ﴿ی ی ی﴾ (/۹۶) Ǎ ی ۔ ی ی یǟ ی ی ی ۔

ی ی ی ﴿ ی ی ی ﴾ یٰ ی ی ی ی ( ی) ǡ ی ی Ȫی ی ی ی ﴿ی ی﴾ ( ی) ǁی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ﴿ ﴾ ی Ȫی ی ی ј ȍ ی ј ȍ ۔

ی ی ی ﴿ی ی ی ﴾ (/۱۱۱) ی ی ی ی ی ی یی ی یی ʪ ϐѡ ی ١ ی 柡 ی柡 ј ی ی ی ی ی ی یٰ ی ۔

ی یی ی ی ی ی ǘ ی ییٰ ی 捪 ی ی ی یǡ ی ǡ ی ییٰ ی ی ی ی ۔

ǘ ی ی ی ی یǟ ی ی ی ǐ  ی ی ی ی ی ی  ی Ȫ ی یǡ یی ی ی ی ی Ԙ Ԙ ۔

(۲) Ԙ

ی Ԙ Ԙ ی ј ی ی Ԙ ی ʪ ј ی یǐی ﴿ ی ٰ Ș Ԙ ﴾ (/۱۴۷) ǐ Ԙ ٴ ̪ ی ǿ

ی Ԙ Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ﴿ ی ی ǘ ﴾ (/۳) Ϙیǡ Ԙ ی ی یǐی ﴿ Ԙ یԘ ی ی ی﴾ (/۴۰) ی Ԙ Ԙ ǁ ی ی ی Ԙی ی ی ǁی ی ѐ ی ﴿ Ԙ ی ی ی﴾ (ی/۷) ǐ Ԙ ی ی ǐ یی ۔

﴿ ʘ ٰ ی ییٰ ѡ Ԙ ی ﴾ (/۷) ǐ ی ی ǁ ی ǡ ǐ Ԙ ۔

ی Ԙ یǐی Ԙ Ԙ ی ی یʡ ی И ی ۔

Ȫی Ԙ ی ی ی ޡ ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ǡ ǡ Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ﴿یی ǘی﴾ ( /۱۴۴) Ԙѐ ۔

ی Ԙ ی ی ی ی ǘ ʪǡ ی ی ʪ ی ی ی  ی ی ی ی ﴿ Ø ǘی﴾ (/۱۷) ی ǘ Ԙѐ ۔

ی ј یǐی ی ی ʪ ی یǡ ی ﴿ Ԙ﴾ (ی ی/۳) ی Ԙѐ ʪ ٰ ی یی ی Ԙѐ ۔

ی ی ی ی Ԙѐ ی ی ϐی ی Ԙѐ ی ی یǐی ﴿Ԙ ٰ ی ﴾ (/۱۷۲) ǐ ی Ԙ یٰ ی ی ی ی ͘ یǐی ﴿ ǘی﴾ (/۱۴۴)  Ԙѐ ی ی۔

ی ی ј ͘ ی یی ﴿ Ԙ ی ی﴾ (/۱۴) ی (ǁ ) ǁ ی Ԙ ی یی ی یǐی ﴿ǘ ﴾ (/۱۲۱) ی Ԙѐ ʪ ی ی ی ی ی Ԙ ی ی یǐی ﴿ٰ ̘ ʘ یǡ Ԙ﴾ (/۷۸) ی ğ ی ی ʪ ی ی 䘪ی ی ی Ԙѐ ۔

ی ی ی ﴿ ی ی﴾ ̪ ی ی ی 捪 ی ی ﴿ ی﴾ (/۴۰) ی ی ی ﴿ی ی Ԙ﴾ (/۱۳) ی ی Ԙѐ ی ی ﴿ی ﴾ (/۲۴) ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ̪ ۔(۱)

ی Ԙ Ԙ ǘ ی ی ی ۔

ی ی ǘ ی ی ی ی ʪ  ј ی ی ʪǡ  ی  ی ی  ی ی ی  ی ی ی ﴿ Ø Ԙ﴾ ی ی Ԙѐ (ی ) یی ی ی Ԙ ی ی۔

ی ǘ ی ی ی ﴿ٰ ی Ș یٰ ɡ ی ی Иј Ԙј ʘ﴾ (ی) ی 柡 ی Ȫ ! ǁ Иѡ Ԙ ǁی Ǎی یی ی۔

ی ﴿ ی یԘ ی ﴾ (۲) ʘ ǁی Ԙ ی ی ی ی ۔

ی Ԙ ٓ ( ی ) ȓ (ی ) ј ۔ ی ﴿ی Ԙ ﴾ (۴) ی Ԙ ی ی (ǘ Ȫی )۔

ی ﴿Ԙ ی یی ی ﴾ (ی /۶) ǁ Ț Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ﴿ ی ی ʡ ی ی ﴾(۵) ǐ ʪ Ȫ Ȫی ی ی ǐ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی۔

ی Ԙی ی Ԙی یی Ț ی ۔

ی ی ی ی

ی یٰ یٰ یٰ Ԙ ی یٰ

: ی Ȫ ʘ ǟ ʘ Ԙ ی Ԙی ( ی )

ی ی ی ی ی ﴿ Ԙѡ ј ѡ یԘ ی یԘ یѡ یԘ یԘ јɡ ﴾ (۶) Ԙ Ԙی Ԙ ی ی Ԙ Ȫی ǡ Ԙ ی Ԙ ی ی ј ۔

Ԙ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ﴿ ی ی یی ی ی﴾ (ی) ی ی ی یی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی Ԙ ی ی Ԙ ۔

ی ی ﴿ ی Ԙ ی یٰ ﴾ (۷) ی ی یی Ԙ ی ی ی ̪ ی ۔

ی ی Ԙ Ԙ Ț ۔

(۳) Ԙ یǟ ی ی

Ԙ یی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی Ȫی ی ی И یǟ ی ۔

(۱) ی Ԙ ی ʪ ی یǐی ی ی ﴿ ی ی Ԙ﴾(۸) ی Ԙѐ Țی یǟ ی۔

Ԙ ی ʪ И ی ی ی ۔

(۲) ی ی ی ی ﴿ ی ی ی ی ǘ ǘǡ ی ǡ ی ی ﴾(۹) یی ی ی ی ی ی Ԙ И ی ی ی یی۔

(۳) ی ﴿ ی ǘǡ ی ی ی ǘǡ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ǘǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ﴾ (۱۰)

ی ی ی ی ǘ ᘪ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ᘪ ǁ یی ی ǁ یٰ (ی ی) ی ی یی ی ǁ (ی) ی ǁ ʪ یی ی ǘ ᘪ ǁ یی ی ǁ ( ی) ی ǁ یی ی ǁ (ی ) ی ǁی ( ی ی) ǘ ی ᘪ ۔

(۴) ی ی  ی ی ی ﴿ ٴ یѡ ی ٴ Ԙ ݘ ی ݘ ی ﴾ ()

ٴ Ȫی ی ی ی ی ی ǐ ی ǁ Ԙ ی ی ی ی ǐ ی Ϙ ی Ȫی ی ј ۔

(۵) ی ǘ ی ی ی ی یی ᘪی ی ی Ȫی ʪ ﴿ ٰ یǘ Ԙ﴾ (ی ی ی)  ی   Ԙ ی ی ۔

(۶) ﴿ی : ѡ Ԙ﴾(۱۱) ی ی ی Ԙ ۔

(۷) ﴿ Ԙ یی ی ی ј﴾(۱۲) ǐ ̪ ی ی ğ (یی ی ی ی)

(۸) ی ی ﴿ ٰ ی ی ی : ɡ ɡ Ԙѡ ѡ ﴾(۱۳) ی ی ی ی ی јی 柡 ʡ ʡ ی ʡ Ԙ ۔

ی Ԙ یی ǚی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی Ԙ یǟ ʐی ی ۔

ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ʪ ی ی ی ی (ȍ) () ی Ԙ ی Ԙ ی ی ی Әǡ ی Ԙ ی ی ǡ یٰ ( ی ی ی ) ی Ȫی Ԙ ی ی ی ʘی ی ی ی ی ǚی ی ی Әی ۔

ǟ Ԙ ی ی ی ǁ ی ی ی ʘی Ԙ یǟ ۔

ی

(۱) ی ی ǘی ی :۱۵۲۔ (۲۳) ی /۱۵۵۔ (۴)ی/۱۵۷۔ (۵) ی ی: یѡ ی۔ (۶) ی /۱۵۸۔(۷) ی /۱۵۶۔ (۸) ی/۵ /۳۱ /۱۹ یٰ/۳۳۔ (۹) ی/۱۵۵۔ (۱۰) ی /۱۸۵۔ (۱۱) ی /۱۴۰۔ (۱۲) ی /۱۴۴۔ (۱۳) ی/۱۸۲۔

$ $ $

______________________________

4 : 89 ی 1426ی ǁی 2005